اهداف

-به منظور قرار دادن مشتریان در جایگاه نخستٰ،آموزش و توانمندسازی پرسنل بعنوان بازیگران اصلی،مهم ترین راهبرد شرکت می باشد.

ما معتقدیم "مشتریان هیچ گاه عاشق شرکتی نمی شوند مگر اینکه ابتدا پرسنل شرکت عاشق آن شوند"

گروه نقش طوبی به دنبال پرسنل قدرتمند،خلاق،پرسشگر و در عین حال متعهد می باشد.

-امکان تولید انواع مختلف لیبل با استفاده از آخرین تکنولوژی و دانش فنی